top
Search terms
Results 1 - 10 of 194 - ordered by :
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 ... 20
Ehjournal

Citation Alexandra J. Lansky, Steven R. Messé, Adam M. Brickman, Michael Dwyer, H. Bart van der Worp, Ronald M. Lazar, Cody G. Pietras, Kevin J. Abrams, Eugene McFadden, Nils H. Petersen, Jeffrey ...

European Heart Journal, Lansky, Alexandra J., Messé, Steven R., Brickman, Adam M., Dwyer, Michael, Bart van der Worp, H., Lazar, Ronald M., Pietras, Cody G., Abrams, Kevin J., McFadden, Eugene, ...

Date : 14/11/2017 Item size : 223705 bytes
Ehjournal

Citation Alexandra J. Lansky, Steven R. Messé, Adam M. Brickman, Michael Dwyer, H. Bart van der Worp, Ronald M. Lazar, Cody G. Pietras, Kevin J. Abrams, Eugene McFadden, Nils H. Petersen, Jeffrey ...

European Heart Journal, Lansky, Alexandra J., Messé, Steven R., Brickman, Adam M., Dwyer, Michael, Bart van der Worp, H., Lazar, Ronald M., Pietras, Cody G., Abrams, Kevin J., McFadden, Eugene, ...

Date : 15/11/2017 Item size : 223964 bytes
Ehjournal

Citation Alexandra J. Lansky, Steven R. Messé, Adam M. Brickman, Michael Dwyer, H. Bart van der Worp, Ronald M. Lazar, Cody G. Pietras, Kevin J. Abrams, Eugene McFadden, Nils H. Petersen, Jeffrey ...

European Heart Journal, Lansky, Alexandra J., Messé, Steven R., Brickman, Adam M., Dwyer, Michael, Bart van der Worp, H., Lazar, Ronald M., Pietras, Cody G., Abrams, Kevin J., McFadden, Eugene, ...

Date : 15/11/2017
Ehjournal

Citation Demosthenes G. Katritsis, (Chair), Giuseppe Boriani, Francisco G. Cosio, Gerhard Hindricks, Pierre Jais, Mark E. Josephson, Roberto Keegan, Young-Hoon Kim, Bradley P. Knight, Karl-Heinz ...

European Heart Journal, Katritsis, Demosthenes G., Boriani, Giuseppe, Cosio, Francisco G., Hindricks, Gerhard, Jais, Pierre, Josephson, Mark E., Keegan, Roberto, Kim, Young-Hoon, Knight, Bradley P., ...

Date : 15/11/2017
Ehjcardiovascrec

Citation Gary L. Aistrup, Rishi Arora, Søren Grubb, Shin Yoo, Benjamin Toren, Manvinder Kumar, Aaron Kunamalla, William Marszalec, Tej Motiwala, Shannon Tai, Sean Yamakawa, Satya Yerrabolu, ...

Cardiovascular Research, Aistrup, Gary L., Arora, Rishi, Grubb, Søren, Yoo, Shin, Toren, Benjamin, Kumar, Manvinder, Kunamalla, Aaron, Marszalec, William, Motiwala, Tej, Tai, Shannon, Yamakawa, ...

Date : 01/11/2017 Item size : 158307 bytes
Ehjcardiovascrec

Citation Baiyang You, Yanbo Liu, Jia Chen, Xiao Huang, Huihui Peng, Zhaoya Liu, Yixin Tang, Kai Zhang, Qian Xu, Xiaohui Li, Guangjie Cheng, Ruizheng Shi, Guogang Zhang; Vascular peroxidase 1 mediates ...

Cardiovascular Research, You, Baiyang, Liu, Yanbo, Chen, Jia, Huang, Xiao, Peng, Huihui, Liu, Zhaoya, Tang, Yixin, Zhang, Kai, Xu, Qian, Li, Xiaohui, Cheng, Guangjie, Shi, Ruizheng, Zhang, Guogang

Date : 01/01/2018 Item size : 161537 bytes
Ehjcardiovascrec

Citation Dounia Abbadi, Fanny Laroumanie, Mathilde Bizou, Joffrey Pozzo, Danièle Daviaud, Christine Delage, Denis Calise, Fréderique Gaits-Iacovoni, Marianne Dutaur, Florence Tortosa, Edith ...

Cardiovascular Research, Abbadi, Dounia, Laroumanie, Fanny, Bizou, Mathilde, Pozzo, Joffrey, Daviaud, Danièle, Delage, Christine, Calise, Denis, Gaits-Iacovoni, Fréderique, Dutaur, Marianne, ...

Date : 01/01/2018 Item size : 152290 bytes
Ehjcardiovascrec

Citation Jason M Elinoff, Li-Yuan Chen, Edward J Dougherty, Keytam S Awad, Shuibang Wang, Angelique Biancotto, Afsheen H Siddiqui, Nargues A Weir, Rongman Cai, Junfeng Sun, Ioana R Preston, Michael A ...

Cardiovascular Research, Elinoff, Jason M, Chen, Li-Yuan, Dougherty, Edward J, Awad, Keytam S, Wang, Shuibang, Biancotto, Angelique, Siddiqui, Afsheen H, Weir, Nargues A, Cai, Rongman, Sun, Junfeng, ...

Date : 01/01/2018 Item size : 157175 bytes
Ehjcardiovascrec

Citation Aneta Radziwon-Balicka, Gabriela Lesyk, Valentina Back, Teresa Fong, Erica L Loredo-Calderon, Bin Dong, Haitham El-Sikhry, Ahmed A El-Sherbeni, Ayman El-Kadi, Stephen Ogg, Arno Siraki, John ...

Cardiovascular Research, Radziwon-Balicka, Aneta, Lesyk, Gabriela, Back, Valentina, Fong, Teresa, Loredo-Calderon, Erica L, Dong, Bin, El-Sikhry, Haitham, El-Sherbeni, Ahmed A, El-Kadi, Ayman, Ogg, ...

Date : 01/12/2017
Ehjcardiovascrec

Citation Jie-Hong Wu, Yanan Li, Yi-Fan Zhou, James Haslam, Opoku Nana Elvis, Ling Mao, Yuan-Peng Xia, Bo Hu; Semaphorin-3E attenuates neointimal formation via suppressing VSMCs migration and ...

Cardiovascular Research, Wu, Jie-Hong, Li, Yanan, Zhou, Yi-Fan, Haslam, James, Elvis, Opoku Nana, Mao, Ling, Xia, Yuan-Peng, Hu, Bo

Date : 01/12/2017 Item size : 146735 bytes