top
Search terms
Results 1 - 2 of 2 - ordered by :
Ehjcardiovascrec

Among CVDs, atherosclerosis (AS) and its thrombotic complications are the major causes.1 Current therapeutic strategies, including reducing plasma low-density lipoprotein (LDL), antiplatelet agents, ...

Cardiovascular Research, Cai, Yue, Yang, Yujia, Chen, Xiongwen, Wu, Genze, Zhang, Xiaoqun, Liu, Yukai, Yu, Junyi, Wang, Xinquan, Fu, Jinjuan, Li, Chuanwei, Jose, Pedro A., Zeng, Chunyu, Zhou, Lin

Date : 01/12/2016 Item size : 437636 bytes
Ehjcardiovascrec

Among CVDs, atherosclerosis (AS) and its thrombotic complications are the major causes.1 Current therapeutic strategies, including reducing plasma low-density lipoprotein (LDL), antiplatelet agents, ...

Cardiovascular Research, Cai, Yue, Yang, Yujia, Chen, Xiongwen, Wu, Genze, Zhang, Xiaoqun, Liu, Yukai, Yu, Junyi, Wang, Xinquan, Fu, Jinjuan, Li, Chuanwei, Jose, Pedro A., Zeng, Chunyu, Zhou, Lin

Date : 01/12/2016 Item size : 470150 bytes